KVKK

Kişisel Veriler Politikası

 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

 1. POLİTİKA’NIN AMACI VE KAPSAMI

İşbu Gizlilik Politikası ("Politika”), Veri Sorumlusu olarak Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama Anonim Şirketi.  ("Egemen”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin genel çerçeveyi belirlemek ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunmak, böylece kişisel verileri Egemen tarafından işlenen kişilere karşı şeffaflığı ve saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Egemen, kişisel veri işleme faaliyetlerinde aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olunması,
 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

Yukarıda sayılan ilkeler uyarınca Egemen tarafından; müşteriler, misafir müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları potansiyel ürün ve hizmet alıcıları, bayiler, tedarikçiler ve tedarikçi yetkilisi/çalışanları, ziyaretçiler, çevrimiçi ziyaretçiler, hissedar/ortaklar, iş ortakları ve hizmet sağlayıcı ve alıcısı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilere ait kişisel veriler, Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak fiziki veya elektronik ortamlarda ilgili mevzuata ve işbu Politika’ya uygun olarak güvenli bir şekilde işlenir ve imha edilir

 III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN YASAL DAYANAĞI

Kişisel verilerin işlenmesi konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca Egemen’in mevcut faaliyetleri açısından temel olarak; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayalı olarak Egemen  tarafından kişisel veriler işlenmektedir.

 1. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Egemen , Kanun’un 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, ilgili kişilere aydınlatma metinleri ve gerekmesi halinde açık rıza metinleri sunulmaktadır.Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde İlgili Kişiler’e Kanun’a uygun olarak aşağıdaki konularda aydınlatma yapılmaktadır:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel Veriler’in hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen Kişisel Veriler’in kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklar.

 

 1. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ
 2. a) Üye /Müşteri

Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası

İletişim Verileriniz: Adres, e-posta, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası

Lokasyon Verileriniz: Konum bilgileri ,adres bilgileri

Finansal Verileriniz: Hesap numarası, IBAN numarası, fatura bilgisi, kredi kartı kullanım bilgisi

Müşteri İşlem Verileriniz: Satın alınan ürün bilgisi, sipariş kayıtları, alışveriş geçmişi, ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar, kargo teslimat bilgileri, mesaj ve çağrı merkezi kayıtları

Pazarlama Verileriniz: Çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar

Hukuki İşlem Verileriniz: Talep ve şikayet kayıtları, haciz ve nafaka bilgileri, ticari elektronik ileti izni, hukuki işlem dosyası kayıtları, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler

İşlem Güvenliği Verileriniz: IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi/mobil uygulama giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri

Risk Yönetimi Verileri: IP adresi, şifre ve kullanıcı adı bilgileri

Görsel ve İşitsel Veri: Çağrı merkezi kayıtları, kamera kayıtları

 

 1. b) Misafir Müşteri

Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası

İletişim Verileriniz: Adres, e-posta, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, posta kodu

Lokasyon Verileriniz: Yaşadığı şehir, ilçe

Finansal Verileriniz: Hesap numarası, IBAN numarası, fatura bilgisi, kredi kartı kullanım bilgisi, banka müşteri numarası

Misafir Müşteri İşlem Verileriniz: Satın alınan ürün bilgisi, sipariş kayıtları, alışveriş geçmişi, ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar, kargo teslimat bilgileri, mesaj ve çağrı merkezi kayıtları

Pazarlama Verileriniz: Çerez kayıtları, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar

Hukuki İşlem Verileriniz: Talep ve şikayet kayıtları, ticari elektronik ileti izni, hukuki işlem dosyası kayıtları, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler

İşlem Güvenliği Verileriniz: Şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi/mobil uygulama giriş çıkış bilgileri

Risk Yönetimi Verileri: IP adresi

İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları

 

 1. c) Potansiyel ürün veya hizmet alıcısı / çevrimiçi ziyaretçi verileri

İşlem Güvenliği Verileriniz: Şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi/mobil uygulama giriş çıkış bilgileri

Risk Yönetimi Verileri: IP adresi

Hukuki İşlem Verileriniz: Talep ve şikayet kayıtları, hukuki işlem dosyası kayıtları, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler

 

 1. d) Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişinin Verileri

Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası,

İletişim Verileriniz: Adres, e-posta, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, posta kodu

Lokasyon Verileriniz: Yaşadığı şehir, ilçe, açık adres

Finansal Verileriniz: Fatura bilgisi ,Kart bilgisi

 

 1. e) Bayii/ Bayii Adayı/Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi Kişisel Verileri

Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası

İletişim Verileriniz: Adres, e-posta, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, posta kodu

Lokasyon Verileriniz: Yaşadığı şehir, ilçe

Finansal Verileriniz: Hesap numarası, IBAN numarası, fatura bilgisi, kredi kartı kullanım bilgisi, banka müşteri numarası

Hukuki İşlem Verileriniz: Talep ve şikayet kayıtları, imza sirküleri, imza beyannamesi, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi

Görsel ve İşitsel Veri: Kamera kayıtları,

 

 

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ile ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlediğimize ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize sunarız:

 1. a) Üye Müşteri Verileri
 • Web sitesi/mobil uygulama üzerinden işlem yapan müşterilerimizin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve müşterilerimizi üyelik haklarından yararlandırılması
 • Müşterilerimizin web sitesi ve/veya mobil uygulamaları aracılığıyla alışveriş yapabilmesi, müşterilerimizin aldığı/alacağı ürün ve hizmetlere ilişkin olarak ve talep/şikayetleri ile ilgili olarak müşterilerimiz ile iletişim kurulabilmesi
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifası, sözleşmelerin koşulları ve güncel durumu ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi
 • Siparişlere ilişkin fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi
 • Müşterilerimize sunulan hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması
 • Müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında bilgi verilmesi ve kampanyaların aktarılması
 • Pazar analizi, hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak müşterilerimizin özel tercihlerine ve ilgi alanlarınıza yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi , Müşterilerimize tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve kutlama amaçları ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi
 • Web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizin deneyiminin iyileştirilmesi, ürün ve hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi
 • Müşterilerimizin talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilebilmesi
 • Hizmetlerimizi kullanırken bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılabilmesi
 1. b) Misafir Müşteri Verileri
 • Web sitesi/mobil uygulama üzerinden işlem yapan misafir müşterilerimizin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi
 • Misafir müşterilerimizin web sitesi ve/veya mobil uygulamaları aracılığıyla alışveriş yapabilmesi, misafir müşterilerimizin aldığı/alacağı ürün ve hizmetlere ilişkin olarak ve talep/şikayetleri ile ilgili olarak üye müşterilerimiz ile iletişim kurulabilmesi
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları ve güncel durumu ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi
 • Siparişlere ilişkin fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi
 • Misafir müşterilerimize sunulan hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması
 • Pazar analizi, hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak misafir müşterilerimizin özel tercihlerine ve ilgi alanlarınıza yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi , Misafir müşterilerimize tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve kutlama amaçları ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi
 • Web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan misafir müşterilerimizin deneyiminin iyileştirilmesi, ürün ve hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi
 • Misafir müşterilerimizin talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilebilmesi
 • Hizmetlerimizi kullanırken bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılabilmesi
 1. c) Potansiyel ürün veya hizmet alıcısı / çevrimiçi ziyaretçi verileri
 • Pazar analizi, hedefleme ve analiz çalışmaları yapılarak potansiyel ürün veya hizmet alıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep, öneri ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi
 • Hizmetlerimizi kullanırken bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması
 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi
 1. d) Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişinin Verileri
 • Web sitesi/mobil uygulama üzerinden alınan ürünlerin teslim süreçlerinin yürütülmesi
 • Fatura ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi
 • Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması
 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi
 1. e) Bayii/ Bayii Adayı/Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi Kişisel Verileri
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi ve hakların kullanılması
 • Fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi
 • Yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması
 • Talep, öneri ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi
 • Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi

 

VII. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİ VE SİLİNMESİNİ/ANONİMLEŞTİRİLMESİNİ GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

İşlenmesini Gerektiren Hukuki Sebepler: Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 • İlgili Kişi’nin açık rızasının alınmasını gerektiren işleme faaliyetleri açısından İlgili Kişi’nin açık rızasının bulunması.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan İlgili Kişi’nin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Egemen’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Egemen’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Silmeyi/Anonimleştirmeyi Gerektiren Hukuki Sebepler: Kişisel verilerin imhasını gerektiren hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını öngören ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması,
 • Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,
 • Kişisel verilerin işlenmesini ve/veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza gerektiği hallerde, İlgili Kişi’nin rızasını geri alması,

Veri Kategorisi

Veri Saklama Süresi

Gerekçe

Kimlik

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

6098 Sayılı Kanun

İletişim

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

Lokasyon

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

6098 Sayılı Kanun

Hukuki İşlem

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

 

Müşteri İşlem

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

İşlem Güvenliği

10 Yıl

 

Risk Yönetimi

10 Yıl

 

Finans

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

Pazarlama

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

 

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

10 Yıl

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

 • İlgili Kişi’nin, Kanun’un 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Egemen tarafından kabul edilmesi,
 • İlgili Kişi’nin Kişisel verilerinin imhası talebiyle yaptığı başvurunun Egemen tarafından reddedilmesi durumunda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na ("Kurul”) şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması durumlarında İlgili Kişiler’e ait kişisel veriler duruma göre Egemen tarafından re’sen veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine imha edilmektedir.

 

VIII. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRELERİ

Egemen işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI, HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİ VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Egemen  ile paylaşılan kişisel veriler, Egemen’in gözetimi ve kontrolü altındadır. Egemen, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun olarak güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirler alınmaktadır. Egemen’in kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için almış olduğu tedbirleri aşağıda dikkatinize sunarız:

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Sızma testi uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

 

 1. İLGİLİ KİŞİLER’İN HAKLARI

İlgili Kişiler Egemen’e başvurarak, Kanun’un 11. maddesinde ve aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Ayrıca İlgili Kişiler, Egemen’e kişisel verileri ile ilgili her türlü soru ve görüşler için kvkk@egemende.com e-posta adresinden diledikleri zaman ulaşabilirler.

 

Egemen , işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Müşteri Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda kişisel verilerimin, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yapılması, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin, kampanya, promosyon ve tanıtım süreçlerinin ve Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama Anonim Şirketi’nin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesini ve bu kapsamda yukarıda belirtilen iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu amaçla sınırlı olarak Şirket’in hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

 

 

Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama Anonim Şirketi  MÜŞTERİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama Anonim Şirketi . ("Egemen" veya "Şirket") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

egemende.com üyelik sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklanan sözleşme koşulları kapsamında üyelik ilişkisine dair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; üyelik işlemlerinin yönetimi, genel ve özel kampanyalardan, promosyonlardan, indirimlerden ve benzeri olanaklardan yararlanabilmeniz ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi amaçlarıyla işlenmektedir.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlar ile amaçla bağlantılı olarak üyelik sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerin uygulanabilmesini sağlayan hizmet tedarikçimize, egemen  hissedarlarıyla, Egemen’in bağlı şirketleriyle, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Ayrıca, e-ticaret işlemleri vasıtasıyla aldığınız ürünlerin gönderimi için anlaşmalı kargo şirketlerine aktarılmaktadır.

Üyelik sözleşmesinin yanı sıra iletişim izni veren üyelerin bilgileri, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca iletişim izinlerinin yönetimi için İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye aktarılmaktadır.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanması ve işlenmesi amaçları Egemen’in  ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi (Müşterilerin ,potansiyel müşteri adaylarının ,Ziyaretçi müşterilerin öngörülebilirlik ilkesi doğrultusunda Kimlik bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, ödeme ile ilgili kullanılan kart ve hesap ıban bilgilerinin ürün teslimi için adres konum bilgilerinin kaydedilmesi) ile insan kaynakları( personel ,personel adayları, stajyer çalışan ) ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

4.Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurularınızı, "www.egemende.com" dan ulaşabileceğiniz,

 Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama Anonim Şirketi

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

 Ayrıca,

"İsmet Kaptan Mahallesi Montrö Meydanı Tuzcuoğlu İş merkezi No:48 Konak  / İzmir

adresindeki genel merkezimize postalayabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.